Uitleg financiële begrippen

Zoals in elk vakgebied kent ook het finance vakgebied veel jargon. Bovendien worden voor dezelfde begrippen niet altijd dezelfde definities gehanteerd. In onderstaand overzicht worden de belangrijkste financiële begrippen uitgelegd. Hierbij is het doel om (managers met een niet-financiële achtergrond) op pragmatische wijze de kern van het begrip uit te leggen. Als gevolg daarvan is er minder oog voor de theoretische volledigheid.

Begrip Uitleg
Contante Waarde
De contante waarde (CW) van een toekomstig bedrag is de huidige waarde van een bedrag waarover je pas na een bepaalde periode de beschikking hebt. Het contant maken van een toekomstig bedrag betekent dat het bedrag wordt ontdaan van rente. Geldbedragen verder in de toekomst zijn minder waard dan geld nu.
Gevoeligheidsanalyse

 

Een gevoeligheidsanalyse laat de invloed zien van fluctuaties van variabelen op het financiële projectresultaat of de Netto Contante Waarde van een investering. Voor de belangrijkste invoervariabelen van het investeringsmodel wordt nagegaan hoe sterk de waarde van de uitvoervariabele (NCW of projectresultaat) verandert als gevolg van een kleine verandering (van bijvoorbeeld plus of min 10%) van de waarde van die invoervariabele. Bij deze berekening worden de andere variabelen gelijk gehouden. Zo wordt de gevoeligheid van het projectresultaat voor de variatie in deze variabele duidelijk.
Intern Rendement
Het interne rendement van een investering is het rentepercentage waarbij de contante waarde van alle inkomsten precies gelijk is aan de contante waarde van alle uitgaven.

Of anders gezegd, het is het rentepercentage waarbij het disconteren van alle inkomsten en alle uitgaven gedurende de gehele levensduur van een investering tot een netto contante waarde van ‘nul’ leidt.

Netto Contante Waarde
De contante waarde (CW) van een toekomstig bedrag is de huidige waarde van een bedrag waarover je pas na een bepaalde periode de beschikking hebt. Het contant maken van een toekomstig bedrag betekent dat het bedrag wordt ontdaan van rente. Geldbedragen verder in de toekomst zijn minder waard dan geld nu. Door de contante waarde van de kosten af te trekken van de contante waarde van de opbrengsten van een project ontstaat de zogenaamde Netto Contante Waarde (NCW). Deze term wordt veel gebruikt bij investeringsselectie en ondernemingsfinanciering.
Norm rendement
Er is veel literatuur over het bepalen van het norm rendement (het minimaal vereiste rendement waaraan een investering moet voldoen). In de praktijk gebruiken veel bedrijven een minimaal vereist rendement van 10%. Al wordt door de huidige lage rentestanden ook wel met 8% genoegen genomen.
Project Portfolio Management

 

Projectportfolio management omvat het opstellen, plannen en bijsturen van de projectportfolio zodanig, dat de juiste projecten worden geselecteerd en uitgevoerd. Hierbij worden planning, beschikbare mensen, beschikbare middelen en andere afhankelijkheden optimaal gebalanceerd. Dit met als doel dat het totaal aan projecten maximale waarde toevoegt aan de strategische doelstellingen van een organisatie.
Risicoanalyse
Een risicoanalyse is een overzicht van alle mogelijke risico’s die het projectresultaat kunnen beïnvloeden waarin voor elk risico wordt aangegeven wat het gevolg zou zijn als het risico zich voordoet, welke maatregelen getroffen kunnen worden ter beheersing en wie deze maatregelen het beste kan nemen.

In een risicoanalyse wordt helder en eenduidig omschreven wat de grootste risico’s, negatief of positief, zijn voor een investeringsproject. Beheersmaatregelen om mogelijke risico’s te beperken of juist te vergroten worden gedefinieerd, toegewezen en geëvalueerd. Het resultaat is een project dat efficiënt en binnen de projectkaders (kwaliteit, geld en tijd) wordt gerealiseerd.

Terugverdientijd
De Terugverdientijd is een relatief eenvoudige selectiemethode. De methode wordt vaak gebruik om te bepalen of een investering wel of juist niet moet worden uitgevoerd. Met de terugverdientijd wordt bepaald na hoeveel tijd een investering is terugverdiend. Indien bijvoorbeeld de eis is dat de investering binnen 4 jaar moet worden terugverdiend, en de verwachte cashflows voldoen daar niet aan, dan wordt de investering niet gedaan.

Een belangrijk nadeel van deze methode is dat er geen rekening wordt gehouden met de cashflows na de terugverdientijd. Hierdoor kunnen projecten niet goed met elkaar worden vergeleken op aantrekkelijkheid.